Άδεια Χρήσης


Το e-Αιμοδότες διατίθεται ελευθέρα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και σύμφωνα με τη «Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 3 (GNU GPLv3)»

Επιπρόσθετα κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :

1. Η χρήση του λογισμικού αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Το λογισμικό παρέχεται "ως έχει" και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

2. Δεν δίδεται εγγύηση, ότι το λογισμικό θα πληροί τις απαιτήσεις σας, ότι το λογισμικό δεν θα περιέχει σφάλματα ή bug,σχετικά με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την εγκαιρότητα, ή την απόδοση του λογισμικού και ότι οποιαδήποτε σφάλματα του λογισμικού θα διορθωθούν.

3. Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που λαμβάνεται ή αποκτάται μέσω της χρήσης του λογισμικού πραγματοποιείται με δική σας κρίση και κίνδυνο, ενώ εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή ή για απώλεια δεδομένων.

4. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από οποιονδήποτε, δεν πρόκειται να δημιουργήσει οποιαδήποτε εγγύηση που δεν δηλώνεται ρητά σε αυτούς τους ορούς και τις προϋποθέσεις.

5. Ο δημιουργός του λογισμικoύ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική, αποθετική ή υποδειγματική ζημία υποστείτε εσείς η οποιοσδήποτε χρήστης εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού.

6. Φέρετε την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των δεδομένων που καταχωρούνται στο λογισμικό. Παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, απώλεια, καταστροφή, διαρροή ή παράνομη χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με το γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

7. Το λογισμικό δεν δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Η τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backups) είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Προγραμματισμός Διαδικτυακής Εφαρμογής: Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς
Προγραμματισμός Android Εφαρμογής: Λέανδρος Κουρτίδης
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Βερρή Ανδρονίκη (ΠΕ86), Μαργαρίτης Χουρμούζης (ΠΕ03), Αθανασούλα Αικατερίνη (ΠΕ04.04)